IMPROQ
2004

Yazılım Süreçlerinin Kaliteye Etkisi Çalıştayı

21-22 Mayıs 2004
Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye


 

Katılım Çağrısı
Organizasyon
Program Komitesi
Kriterler
Makaleler
Program
Çalıştay Raporu
Katılanlar
Bağlantılar
Katılım
Sponsor
Konaklama

 

English

Çalıştay sona ermiştir...

Katılım Çağrısı

Yazılım süreçlerinin, sonuçta üretilecek yazılımların kalitesine olan etkisi genel anlamda kabul görmeye başlamıştır. Buna paralel olarak, yazılım kalitesini artıracak olan faktörlerin oluşmasına temel teşkil eden yazılım süreçlerinin nasıl şekilleneceğine yönelik tartışmalar ise günümüzde hala devam etmektedir. Klasik yazılım süreçleri ve bu süreçleri iyileştirmeye yönelik olarak ortaya konan kriterler – ki bunların belli başlıları arasında CMM (Capability Maturity Model) ve SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination Model) tarafından tanımlananlar sayılabilir – ilgili yazılım süreçlerini olabildiğince kontrol edebilmek amacıyla süreçlere ait prosedürel adımları tanımlamaya odaklanmıştır. Bununla birlikte özellikle son yıllarda yazılım geliştirme süreçlerini süratlendirmek amacıyla süreçlere ait dokümantasyon, kurallar, gösterimler ve ilgili araç kullanımını azaltmak için birtakım “atik (agile)” yaklaşımlar da ortaya konmaktadır. Her iki farklı yaklaşım da incelendiğinde temel olan ortak özelliğin sonuçta üretilecek olan yazılımın kalitesini artırmaya yönelik olduğunu görmekteyiz. Bugün gelinen nokta itibariyle ise uzmanlar; hangi yaklaşımın daha avantajlı olduğunu tartışmak yerine artık uygun süreçleri kullanmaya yönelik birtakım proje belirteçlerinden hareket etmeyi ve gerektiğinde formal ve atik yöntemleri gerekli yerlerde aynı anda kullanmayı öngörmektedirler. Birçok uzman tarafından da benimsendiği üzere planlı yaklaşımlarla atik yaklaşımları aynı anda kullanma öngörüsünün yanı sıra bazı yazılım mühendisliği uzmanlarının da belirli proje belirteçlerine yönelik olarak uyarlanabilen proje süreçlerini ortaya koymak amacıyla süreç modelleme ve yöntemsel mühendislik teknikleri arayışında olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Bu çalıştayda, genel anlamda yazılım süreç bileşenlerinin birbirleriyle olan etkileşimi ve bu süreçlerin özellikle birtakım kalite belirteçleri ile birlikte yazılımda yeniden kullanım üzerinde yoğunlaşmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu çalıştay; birincisi Haziran 2003’te Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen IMPROQ çalıştayının devamı niteliğinde gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte birinci çalıştayın aksine bu çalıştayda birlikte geçirmeyi planladığımız iki gün boyunca durumun net olarak ortaya konması ve ilgili araştırma alanlarının anlaşılmasına yoğunlaşmayı hedefliyoruz. İlk gün makale sunumları ve en temel sorun kümeleri üzerinde tartışmalar amaçlanmaktadır. Takip eden ikinci gün ise bu sorunlara getirilen çözümler, yaklaşımlar ve ileriye yönelik açılımlar tartışılacaktır.

 Önemli Tarihler

 • Makale ulaştırmak için son gün: 3 Mayıs 2004

 • Makale kabullerinin tebliği: 12 Mayıs 2004

 • Her türlü irtibat için kullanılacak olan ileti adresi bedir@cs.utwente.nl 

Konular

Genişlemeye açık olmakla birlikte aşağıda belirtilen ana konular hedeflenmektedir:

 • Planlı süreçler ile edinilen kalitenin avantajları ve sınırlamaları

 • Atik süreçler ile edinilen kalitenin avantajları ve sınırlamaları

 • Planlı ve atik süreçlerin bütünleştirilmesi

 • Yazılım geliştirme süreçleri için meta-modeller

 • Yazılım Süreç Modellemesi

 • Yöntem Mühendisliği

 • Sezgisel kurallar ve yöntemlerin tanımlanması ve modellenmesi

 • Yöntemlerin birleştirilmesi ve uyarlanması

 • Yazılım süreç ölçüm belirteçleri (metrics)

 • Gelişen yazılım kalite belirteçlerinin değerlendirilmesi

 • Gelişen yazılım kalite belirteçlerinin karşılaştırılmalı analizi

 • Süreçleri mekanikleştiren araçlar